top of page
Girl in Class

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Czytelnicy mają  prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

3. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki  oraz przestrzegać go.

4. Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są na drzwiach oraz na stronie internetowej.

5. Nie wolno wynosić z biblioteki bez wiedzy bibliotekarza żadnych książek.

6. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję.

8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.

9. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów.

10. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki oraz kulturalnego zachowania się.

11. W bibliotece należy zachować ciszę.

12. Przeczytane książki powinny być niezwłocznie zwrócone do biblioteki, aby mogli korzystać z nich inni czytelnicy.


13. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).

14. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasad dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie.

15. Zasady wypożyczeń wakacyjnych:

  • warunkiem wypożyczenia książki jest terminowy zwrot wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki szkolnej,

  • czytelnik może wypożyczyć 4 książki na okres 2 miesięcy,

  • nie dotyczą uczniów klas VIII,

  • książki są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji

  • termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września;

  • niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece,

  • w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki.

16. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS EPIDEMII COVID-19
1 września 2020 r.ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

4. W bibliotece może przebywać maksymalnie 5 osób.


ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery.

2. Czytelnicy nie korzystają z wolnego dostępu do książek. Książki podaje bibliotekarz.

3. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.

4. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic i dezynfekowania dłoni.ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się w bibliotece przy drzwiach.

2. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

3. Procedura zwrotu podręczników zostanie przedstawiona pod koniec roku szkolnego, z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej.


ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający poszczególne egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.

3. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

Regulamin Biblioteki Szkolnej: O nas
bottom of page